A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Jelen Weboldalrendszert a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) üzemelteti.

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a magyar jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Cégjegyzékszám vezetve az Egri Törvényszék Cégbírósága által 10-09-031348 számon.
A Társaság székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12.
Társaság adószáma: 23467323-2-10
Közösségi adószám: HU23467323
Társaság e-mail címe: info@mediahatvan.hu
Társaság képviseletre jogosult tagja: Krémer Dániel ügyvezető

Kiadásért felelős: Krémer Dániel
Szerkesztésért felelős: Szűcs Péter

A Weboldalrendszeren keresztül folytatott tevékenységgel kapcsolatosan a Társaság adatkezelő jogkört tölt be, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vezetett adatvédelmi nyilvántartási száma:

I.Bevezető rendelkezések

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse azon irányelveket és normákat, mely meghatározza az adatok kezelésére és védelmére vonatkozó alapvető szabályokat, a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, etikai normáit. Jelen Szabályzatot a Társaság elfogadott közgyűlési határozatával magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

Jelen Weboldalrendszer üzemeltetése során végzett adatkezelési tevékenység során kiemelt fontosságú Felhasználóink által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés), mind pedig az adatok tárolása, őrzése (tehát offline kommunikáció) során –, Felhasználóink magánszférájának tiszteletben tartása, önrendelkezési jogának biztosítása, az adatok tisztességesség és törvényesség elveinek megfelelő felvétele, kezelése, az adatbiztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés.

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal, amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Társaságunk jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát a vonatkozó hatályos jogszabályok, különösen az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően alakította ki.

Jelen szabályzat elfogadása során továbbá figyelembe vette az alábbi jogszabályokat, vonatkozó nemzetközi ajánlásokat, bírósági állásfoglalásokat:

-A Sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
-Az egyének védelméről, a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január hó 28. napján kelt Egyezményi (Convention for the protection of individuals with Regard to automatic processing of personal data) kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
-Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
-A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit;
-A KÚRIA 12. és 14. számún Polgári Kollégiumi Állásfoglalását.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat kialakítása során Társaságunk figyelembe vette a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát, annak mellékleteit, továbbá az Online Privacy Alliance ajánlásait /http://www.privacyalliance.org/.

II.Fogalom meghatározások

1.Weboldalrendszer: a Társaság által üzemeltetett egymáshoz kapcsolódó weboldalak, webalkalmazások összessége.
2.Felhasználó: a Társaság által üzemeltetett Weboldalrendszerre látogató, ill. azt használó természetes személy.
3.Ügyfél, Látogató: a Társaság valamely képviselőjével személyesen, telefonon, vagy e-mailben kapcsolatot felvett természetes személy (a Szabályzatban továbbiakban: Felhasználó)
4.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
4. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
7.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
8.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
9.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
10.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
11.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
12.adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
13.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
14.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
15.adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
16.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
17.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
18.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
19.adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
20.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
21.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
22.megkeresési csatornák: Azon Felhasználók, akik a Társaság által üzemeltetett Weboldalrendszeren keresztül, vagy egyéb módon adataik felhasználhatóságáról rendelkeztek, az adatmegadással egy időben jelezhetik, hogy velük a Társaság mely csatornákon át veheti fel a kapcsolatot, mely csatornákon át továbbíthat részükre tájékoztató, marketing, és piackutatási célú üzeneteket, ill. folytathat megkereséseket. Ezek a csatornák jellemzően a következőek lehetnek: e-mail megkeresés, postai direkt levél útján történő megkeresés, telefonon keresztül történő megkeresés. Az egyes Felhasználók jelezhetik, ha valamely csatornán történő jövőbeli megkereséseket le kívánják tiltani, kérhetnek tájékoztatatást arról, mely csatornák engedélyezését tárolják rendszereink, illetve kérhetik a Szabályzatban rögzítettek szerint tárolt Személyes adataik zárolását, és törlését. Felhasználóink fentiek szerinti megkeresési csatornákra vonatkozó adataikkal kapcsolatos változtatási igényeiket, információ kéréseiket az alábbi e-mail címre is elküldhetik: info@mediahatvan.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

III. Adatkezelés célja

1.1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

1.2. Az Adatkezelés elsődleges célja marketing, piackutatás, ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a Társasággal közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban lévő cégek (Továbbiakban Cégcsoport) ügyfelei részére adott tájékoztatás adása, marketing célú adatkezelés, hírlevél küldés, továbbá a Társaság internetes Weboldalrendszerén keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalom szolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, Felhasználóink jogainak védelme. Felhasználóink által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat Társaságunk felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság Weboldalrendszerein célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Cégcsoporton belüli Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

IV. Adatkezelés jogalapja

1.1.Az adatkezelés jogalapja azt jelenti, hogy a jog a személyes adatok kezelését legitimnek tekinti. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

1.2.Az Adatkezelésre a Társaság Weboldalrendszerének Felhasználói részéről tett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldalrendszer használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

1.3.Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

1.4.Különleges adat az Info.tv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, az Info.tv. 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy az Info.tv. 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

1.5.Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

1.6.Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V.Kezelt személyes adatok köre

1.1.Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli Felhasználói tekintetében: név, postacím, telefonszám, e-mail cím, lakcím, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás

1.2.Felhasználói fiók létrehozása esetén: felhasználónév, jelszó, születési város, születési dátum és mobilszám,
Kérdőívek kitöltése esetén érdeklődési körökbe tartozó témákkal kapcsolatos információk.

1.3.Tekintettel a tartalomszolgáltatás jellegére, az Adatkezelő a sajtótermékben megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

1.4.Az Adatkezelő esetenként automatikus adatgyűjtést folytat internet-használati szokásokról, amikor a Felhasználó igénybe veszi a Weboldalrendszert. Ezek az adatok a következőket foglalhatják magukba: internetszolgáltató, az operációs rendszer, böngésző típusa, domain név, IP cím, elérési idők, a honlap, amely átirányított hozzánk, a Felhasználó által letöltött weboldalak, a letöltések dátuma és időpontja.

1.5.Cookie elhelyezése
Az internetezési szokásokkal kapcsolatos adatgyűjtés kiterjedhet a cookie-k és webes jelzők használatára is. A cookie vagy „http-süti2 olyan kis információcsomag, amelyet egy meglátogatott webhely helyez el a felhasználói számítógép merevlemezén. A webes jelző kisméretű digitális kép, amelyet Oldalainkon és e-mailjeinkben használhatunk cookie-k eljuttatására, látogatószám számlálására, a webhelyek használatának megértésére, kampányok hatékonyságának felmérésére, valamint annak megállapítására, hogy egy e-mailt megnyitottak, elolvastak-e, rákattintottak-e a benne található linkre. Továbbá esetenként alkalmazunk ún. megosztott helyi objektumokat, más néven flash cookie-kat is.

VI.Társaság személyes adatokkal kapcsolatos legfőbb alapelvei

1.1.Az adatkezelés célhoz kötöttsége
A Társaság személyes adat kezelését csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében végez.
Az adatkezelés minden eseten, az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
A Társaság az adatkezelés során csak olyan személyes adatok kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

1.2.Tisztességesség és törvényesség követelményeinek megfelelő adatkezelés:
A Társaság által végzett adatkezelésnek minden egyes esetben és az adatkelés minden szakaszában meg kell felelnie a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek, adatkezelését jogszabályokat betartva végzi.

1.3.Adatkezelés arányosságának követelménye
A Társaság adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzi.

1.4.Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés
A Társaság személyes adatokat kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kezel, az adatkezelés jellegét az adatfelvételt megelőzően ismerteti. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
Az adatokat akkor továbbítja, ill. a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolja össze, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.

1.5.Tájékoztatási kötelezettség
A Társaság az adatkezelés során azt megelőzően egyértelmű tájékoztatást ad, illetve tesz közzé arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni és feldolgozni.
Felhasználói az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhetnek, illetve ellenőrizhetik adataik tartalmát, igény szerint. bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

1.6.Adatkezelés biztonságának követelménye
A Társaság az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon valósítja meg.
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

VII. Az adatkezelés időtartama

Felhasználóink által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott Felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

VIII.Adatfeldolgozás

A Társaság az adatkezelésének során külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adatkezelését saját technikai infrastruktúrájával végzi.

IX.Adatok megadása a teljes körű szolgáltatás igénybevételéhez

A Társaság Weboldalrendszerén tartózkodók általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Társaság által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a Felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.
Amennyiben a Társaság Weboldalrendszerén regisztrációra kérjük Felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük Felhasználóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

X.Harmadik fél által biztosított személyes adatok

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a Felhasználóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

XI. Adatok kiegészítése, kapcsolása

A Felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat csak hozzájárulásukat követően egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk Felhasználóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a Felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, ill. ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg.

XII.Technikailag rögzítésre kerülő adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, ilyen a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

XIII.Aktivitási adatok

A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

XIV.Adatkezelés külső partnerrel együttműködés során

Amennyiben a Társaság valamely oldalát, szolgáltatását vele üzleti kapcsolatban álló tarsasággal, céggel állíttatja elő, ill. üzemelteti, és ezen szolgáltatások során adatok gyűjtésére kerül sor, az adatok a Társaság adatkezelési jogkörébe tartoznak éppúgy, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az ilyen együttműködések során a Társaság üzemeltető partnere – a Társaság nevében és képviseletében eljárva a Társaság részére- gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Amikor a Társaság valamely partnerével közös szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye illetve amennyiben adatfeldolgozásra kerül sor, az adatfeldolgozó személye.

XV.Nem a Weboldalrendszeren keresztül folytatott adatgyűjtés

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren keresztül folytatott adatgyűjtésen kívül személyes megkeresések esetén adatlapok kitöltésével is történik adatgyűjtés. Ezekben az esetekben a Felhasználók tájékoztatása az adatlap kitöltésével egy időben megtörténik az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakról, és e helyen ekkor rendelkeznek Adatkezelési Nyilatkozat formájában adataik felhasználhatóságának megengedett módjairól, részleteiről. A Nyilatkozat a Szabályzat 1. sz. melléklete, mely a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Ez a Nyilatkozat kerül elfogadásra a Felhasználók részéről a Weboldalrendszeren keresztül történő Személyes Adatokról történő rendelkezések esetében is.

XVI. Adattovábbítás

A Társaság, mint Adatkezelő személyes adatokat harmadik személynek kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbít. Kivételt képez ez alól a hatóságok számára történő adattovábbítás hatósági határozat alapján, illetve azon vállalatok részére történő adattovábbítás, mely vállalatok a Társaság Cégcsoportjához tartoznak. Ezen Cégcsoporthoz tartozó vállalatok Adatkezelők. Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Cégcsoporthoz tartozó vállalatok listája a Szabályzat 2. sz. melléklete, mely a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
XVII. Ideiglenes adatfeldolgozási célú adatátadás
A Felhasználóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Egyes esetekben, a szolgáltatások teljes körű nyújtásához szükség van arra, hogy Felhasználóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére, ideiglenes jelleggel, – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából átadjuk.
Például azokban az esetekben, amikor a Weboldalrendszer valamely oldalán online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg.
Ilyen, és más olyan esetekben, mikor olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat, pl hitelkártyaszámot kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát, csatlakozást) biztosítunk.

XVIII. Külső szolgáltatók köre

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.

XIX.Adatkezelés csomagszállító igénybevétele esetén

Azokban az esetekben, ha a Társaság Weboldalrendszerén olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás részleteinél feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Erre vonatkozóan csomagszállító partnerünkkel kötött szerződés ad garanciát.

XX.Adatbiztonság

1.1.Adatok tárolási biztonsága
A Társaság Weboldalrendszerén rögzített és tárolt adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Társaság Minőség és Információ Védelmi Politikája és Információ Védelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelős.
Az adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Amennyiben Felhasználóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat biztonsági kérdésekkel felelős munkatársának az alábbi címen info@mediahatvan.hu.

1.2.Személyes adatok helyessége, karbantartása
A Társaság a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Társaság biztosítja, hogy a Felhasználók javíthassák, kiegészíthessék saját személyes adataikat ugyanolyan lehetőségek biztosításával, és ugyanazon csatornákon keresztül, melyek révén adataikat korábban rendelkezésünkre bocsátották. Ezzel biztosítani kívánjuk azt, hogy Felhasználóink adatai minden időben pontosak és időszerűek legyenek. Felhasználóink, ügyfeleink személyes adataik változásairól az alábbi e-mail címre is küldhetnek értesítést: info@mediahatvan.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

1.3.Személyes adatok törlésének kérése
Bármely Felhasználónk kérésére személyes adatait töröljük a Társaság rendszereiből. Fontos, hogy a törlés után Felhasználónk, nem, vagy nem ugyanolyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak. Ezirányú kéréseket haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, Felhasználó által megjelölt rekordokat. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatók helyre.

1.4. Személyes adatok zárolása
A Társaság zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Bármely Felhasználónk kérheti személyes adatainak azonnali törlését, vagy zárolását. Ezirányú kérések az alábbi címre e-mail címre küldött levelében is kérhetőek: info@mediahatvan.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Fontos, hogy a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdekének érvényesítése céljából a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a Felhasználók megadott személyes adatait. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Ezirányú kérések esetén az alábbi címre küldött levélben is kérhető: info@mediahatvan.hu

1.5.Információ kérése személyes adatok kezeléséről
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@mediahatvan.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

1.6. Regisztrált e-mail címek helyessége
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.7.Külső cégek adatgyűjtése
Azokban az esetekben, ha a Társaság Weboldalrendszerén más cégek szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek, a Felhasználóknak megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt a Társaság által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.

1.8. Rendkívüli adatszolgáltatás
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XXI. Egyéb információk

1.1.Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok
A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet stb.) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

1.2. Naplóállományok
A webes szolgáltatók részére fontos technikai információkat nyújtanak a webes használat során keletkezett naplóállományok. E naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a Felhasználók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Társaság által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg.

1.3.Üzenet és hírlevél küldés
A Társaság a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes hozzájárulásával küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik a Weboldalrendszerünk oldalain kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélről való leiratkozás módját minden hírlevél láblécében közöljük.

1.4.Technikai üzenetek, speciális ajánlatok küldése
Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például Felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

1.5.Tartalom és tárhelyszolgáltatás átadása
Amennyiben a Társaság a Weboldalrendszeréhez kapcsolódó tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

XXII. Záró rendelkezések

1.1.A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

1.2.A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

1.3.Bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

1.4.Amennyiben Felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy bármely adatkezelési kérdéseket érintő észrevételt tenne, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@mediahatvan.hu

1.5.A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság teljes Adatvédelmi Szabályzatát, és Jognyilatkozatait a www.hatvanihirlap.hu/adatvedelem oldalon éri el.

1.6. Jogorvoslati lehetőségek
Jelen pontban ismételten felhívjuk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, melynek 21-22. §§ szakaszai szerint:
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3)19 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

A Felhasználó jogainak érvényesítése végett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is kezdeményezheti szintén az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény vonatkozó rendelkezései szerint, annak VI. fejezetének 30.,33.,34.,3. alpontjaiban foglaltak szerint.

A bejelentésre vonatkozó szabályokat a fent idézett jogszabályhely 52-58. §§ szakaszai tartalmazzák, mely szerint:
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
(2) A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
(3) A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
(4) A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
53. § (1) A Hatóság – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a bejelentést köteles érdemben megvizsgálni.
(2) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha
a) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy
b) a bejelentés névtelen.
(3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született,
b) az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilétét ne fedjék fel,
c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
d) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz.
(4) Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa tette, a Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül csak abban az esetben utasíthatja el, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született.
(5) A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha
a) a (3)-(4) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban a vizsgálat megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
b) a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.
(6) A Hatóság a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről és az elutasítás, illetve a megszüntetés indokairól értesíti a bejelentőt.
(7) A Hatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentést – a bejelentő egyidejű értesítése mellett – a bejelentésben foglaltak tekintetében eljárásra hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a hatáskörrel rendelkező szerv kiléte megállapítható. Ha a Hatóság hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentés alapján a Hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyben bírósági eljárás kezdeményezésének van helye, erről a bejelentőt értesíti.
54. § (1) A Hatóság a vizsgálat során
a) a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,
b) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet,
c) a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és szóbeli felvilágosítást kérhet,
d) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy személytől írásbeli felvilágosítást kérhet, és
e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel.
(2) A Hatóság (1) bekezdés szerinti kérésének a vizsgált adatkezelő, illetve az eljárási cselekménnyel érintett más szervezet vagy személy a Hatóság által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni. A Hatóság által megállapított határidő az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetben tizenöt napnál rövidebb nem lehet.
(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti felvilágosítást az arra felhívott személy megtagadhatja, ha
a) az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának alapját képező bejelentés érint, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozója vagy volt házastársa;
b) a felvilágosítás során magát vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozóját, illetve volt házastársát bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben.
55. § (1) A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül,
a) ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak tartja,
aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban meghatározott intézkedést tesz,
ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;
b) ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja.
(1a)62 Az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít bele:
a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint
c) a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.
(2) A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, illetve hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a bejelentőt értesíti.
56. § (1) Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.
(2) Az adatkezelő – egyetértése esetén – haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem értése esetén – álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.
(3) A felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő hatóság esetében a Hatóság – ha az (1) bekezdés szerinti felszólítás nem vezetett eredményre – az adatkezelő szerv egyidejű tájékoztatása mellett ajánlást tehet az adatkezelő felügyeleti szervének. A Hatóság az adatkezelő felügyeleti szervének az (1) bekezdés szerinti felszólítás hiányában is közvetlenül ajánlást tehet, ha a jogsérelem orvoslása, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetése álláspontja szerint ilyen módon hatékonyabban megtörténhet.
(4) A felügyeleti szerv az ajánlás tekintetében kialakított érdemi álláspontjáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.
57. § Ha a Hatóság a vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz fölösleges, nem egyértelmű vagy nem megfelelő rendelkezésére, illetve az adatkezeléssel összefüggő kérdések jogi szabályozásának hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye jövőbeni elkerülésének érdekében ajánlást tehet a jogszabályalkotásra, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az ajánlásban a Hatóság javasolhatja a jogszabály, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy megalkotását. A megkeresett szerv az álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak szerint megtett intézkedéséről hatvan napon belül értesíti a Hatóságot.
58. § (1) Ha az 56. § szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság az 56. § (2) bekezdése szerinti, illetve – ha ajánlás tételére került sor – az 56. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szükséges további intézkedések megtételéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges további intézkedésként a Hatóság
a) a 60. §-ban foglaltak szerint adatvédelmi hatósági eljárást indíthat,
b) a 62. §-ban foglaltak szerint titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat,
c) a 64. §-ban foglaltak szerint bírósági eljárást indíthat, vagy
d) az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést készíthet.
(3) Az 56. § és az 57. § szerinti intézkedések eredményéről, illetve a (2) bekezdés szerinti további intézkedések megtételéről a Hatóság a bejelentőt értesíti.

Budapest, 2015. szeptember hó 24.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(Krémer Dániel ügyvezető)